Over ons

Home / Over ons

Geschiedenis

In 1917 werd de Vereeniging 'Aanpakken' in Amsterdam opgericht door een aantal vermogende leden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het doel van de Vereeniging was om aan de allerarmste hervormde predikanten een toelage op hun traktement te geven.

Toen er rond 1950 een betere regeling werd vastgesteld voor het traktement van hervormde predikanten, besloot het bestuur het vermogen vooral te gebruiken voor de voortgezette vorming en toerusting met het oog op het ambtswerk van predikanten in de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook bleef het mogelijk om predikanten in bijzondere omstandigheden financiële steun te verlenen.

Uit de Vereeniging Aanpakken is later de Stichting Aanpakken ontstaan.


Doelstelling en visie

In 2004 zijn de statuten notarieel aangepast aan de Protestantse Kerk in Nederland. Ook zijn toen de kerkelijk werkers binnen deze kerk toegevoegd aan de doelgroep van de Stichting Aanpakken.

Artikel 2.1 van de statuten luidt:
"De stichting stelt zich ten doel het beheren van een kapitaal, teneinde de rente daarvan te gebruiken om, in de meest algemene zin, een tegemoetkoming te verlenen aan dienstdoende predikanten, kerkelijk werkers en proponenten in de Protestantse Kerk in Nederland ter bestrijding van bijzondere persoonlijke lasten ten behoeve van hun dienstwerk of veroorzaakt door bijzondere (gezins)omstandigheden."


Samenstelling bestuur

Prof. dr. T.H. Zock (voorzitter); ds. J.S. van Poppel (secretaris); ir. E. van de Sande (penningmeester); ds. G. van Meijeren; dr. C. van der Leest; drs. A. A. Nagtegaal; W. de Frel (administrateur).

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of salaris voor hun inzet voor de stichting. Wel wordt een onkostenvergoeding verstrekt voor eventueel gemaakte kosten.


ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Algemene gegevens Stichting Aanpakken behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI: Stichting Aanpakken
RSIN/Fiscaal nummer: 802988490
Website adres: stichting-aanpakken.protestantsekerk.net
Adres: Werkhovenstraat 13
Postcode: 2546 VA
Plaats: Den HaagWisseling secretariaat

Ds. Niek Smit, bij velen bekend als de contactpersoon voor subsidie-aanvragen, heeft na 14 jaar het secretariaat neergelegd. Het bestuur van Aanpakken bedankt hem hartelijk voor alles wat hij in die 14 jaar voor de Stichting gedaan heeft. Hij is als secretaris opgevolgd door Joline van Poppel, diaconaal medewerker bij Stek (Stichting voor stad en kerk) in Den Haag.

Nieuwe website

De website van Stichting Aanpakken is geheel vernieuwd. Zo zijn de lay-out, de kleurstelling en het logo veranderd. Een belangrijke wijziging is dat subsidie nu digitaal, direct via de website, aangevraagd kan worden.

© Stichting Aanpakken 2019