Over ons

Home / Over ons

Geschiedenis

In 1917 werd de Vereeniging 'Aanpakken' in Amsterdam opgericht door een aantal vermogende leden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het doel van de Vereeniging was om aan de allerarmste hervormde predikanten een toelage op hun traktement te geven.

Toen er rond 1950 een betere regeling werd vastgesteld voor het traktement van hervormde predikanten, besloot het bestuur het vermogen vooral te gebruiken voor de voortgezette vorming en toerusting met het oog op het ambtswerk van predikanten in de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook bleef het mogelijk om predikanten in bijzondere omstandigheden financiƫle steun te verlenen.

Uit de Vereeniging Aanpakken is later de Stichting Aanpakken ontstaan.


Doelstelling en visie

In 2004 zijn de statuten notarieel aangepast aan de Protestantse Kerk in Nederland. Ook zijn toen de kerkelijk werkers binnen deze kerk toegevoegd aan de doelgroep van de Stichting Aanpakken.

Artikel 2.1 van de statuten luidt:
"De stichting stelt zich ten doel het beheren van een kapitaal, teneinde de rente daarvan te gebruiken om, in de meest algemene zin, een tegemoetkoming te verlenen aan dienstdoende predikanten, kerkelijk werkers en proponenten in de Protestantse Kerk in Nederland ter bestrijding van bijzondere persoonlijke lasten ten behoeve van hun dienstwerk of veroorzaakt door bijzondere (gezins)omstandigheden."


Samenstelling bestuur

Prof. dr. E.P. Schaafsma (voorzitter); ds. J.S. van Poppel (secretaris); ir. E. van de Sande (penningmeester); ds. G. van Meijeren; dr. C. van der Leest; ir. V.  van Antwerpen; W. de Frel (administrateur).

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning of salaris voor hun inzet voor de stichting. Wel wordt een onkostenvergoeding verstrekt voor eventueel gemaakte kosten.


ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Algemene gegevens Stichting Aanpakken behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI: Stichting Aanpakken
RSIN/Fiscaal nummer: 802988490
Website adres: stichting-aanpakken.protestantsekerk.net
Adres: Voorstraat 81
Postcode: 4153AJ
Plaats: Beesd


Financieel (bestuurs)verslag 2022


Aandacht begeleidingstraject PE

In het kader van de Permanente Educatie wordt iedere predikant/kerkelijk werker gevraagd eens in de vijf jaar een begeleidingstraject te volgen: (pastorale) supervisie, coaching, geestelijke begeleiding of begeleide intervisie. Van Stichting Aanpakken kunt u hiervoor aanvullende financiering krijgen. Zie: https://www.protestantsekerk.nl/permanente-educatie-voor-predikan/Stap 6 - Volg een begeleidingstraject.

Verhuizing archief

In maart 2020 is het archief van Stichting Aanpakken helemaal beschreven, materieel verzorgd en verpakt in zuurvrije dozen. De niet-blijvende stukken zijn eruit gehaald en dat betekent dat er nu nog 0,5 meter aan waardevolle documenten over zijn. Zo zijn er nog notulen uit 1916, een financieel jaarverslag uit 1950, en lijsten met namen van bestuursleden vanaf 1916. Het is belangrijk deze stukken geschiedenis zorgvuldig te bewaren en dat is nu gebeurd.