ANBI Stichting Aanpakken ANBI Stichting Aanpakken

Algemene gegevens Stichting Aanpakken behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Stichting Aanpakken
RSIN/Fiscaal nummer: 802988490
Website adres: stichting-aanpakken.protestantsekerk.net
E-mail:
Adres: Anjerlaan 85
Postcode: 2671 KH
Plaats: Naaldwijk
  
Geschiedenis
In 1917 werd de  Vereeniging 'Aanpakken' in Amsterdam opgericht door een aantal vermogende leden van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het doel van de Vereeniging was om  aan de allerarmste hervormde predikanten een toelage op hun traktement te geven.

Toen er rond 1950 een betere regeling werd vastgesteld voor het traktement van hervormde predikanten, besloot het bestuur het vermogen vooral te gebruiken voor de  voortgezette vorming en toerusting met het oog op het ambtswerk van predikanten in de Nederlandse Hervormde Kerk. Ook bleef het mogelijk om predikanten in bijzondere omstandigheden financiële steun te verlenen.

Uit de Vereeniging Aanpakken is later de Stichting Aanpakken ontstaan.

Doelstelling en visie
In 2004 zijn de statuten notarieel aangepast aan de Protestantse Kerk in Nederland. Ook zijn toen de kerkelijk werkers binnen deze kerk toegevoegd aan de doelgroep van de Stichting.

Artikel 2.1 van de statuten luidt:
"De stichting stelt zich ten doel het beheren van een kapitaal, teneinde de rente daarvan te gebruiken om, in de meest algemene zin, een tegemoetkoming te verlenen aan dienstdoende predikanten, kerkelijk werkers en proponenten in de Protestantse Kerk in Nederland ter bestrijding van bijzondere persoonlijke lasten ten behoeve van hun dienstwerk of veroorzaakt door bijzondere (gezins)omstandigheden."
>Lees het beleidsplan 2016-2021 Stichting Aanpakken

Samenstelling bestuur
Prof. dr. T.H. Zock (voorzitter);  drs. N.C. Smit (secretaris);  ir. E. van de Sande (penningmeester); ds. G. van Meijeren, dr. C. van der Leest; drs. A. A. Nagtegaal; en W. de Frel (administrateur).

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen beloning of salaris voor hun inzet voor de stichting. Wel wordt een onkostenvergoeding verstrekt voor eventueel gemaakte kosten.

Financieel jaarverslag 2017 en Begroting 2018
Een financiële verantwoording wordt gegeven door publicatie van de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017.
>Lees de samenvatting van de rekening van baten en lasten over 2017 en de Balans per 31 december 2017 in de Jaarrekening 2017 .
>Lees de Begroting 2018.

 
terug